Privacy Policy

Privacy Policy LRNTZ B.V.

Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op: 27 maart 2024

Wij zijn LRNTZ B.V. h.o.d.n. Geluidslabel.com. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Met het begrip "Persoonsgegevens"bedoelen wij informatie waarmee je als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG").

In deze verklaring lees je welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom (de "Privacy Policy"). Verder lees je hoe wij deze Persoonsgegevens verwerken, opslaan en beschermen. Tenslotte geven wij aan welke rechten je hebt als wij jouw Persoonsgegevens verwerken.

De Privacy Policy is van toepassing op onze website www.geluidslabel.com (de "Website"), onze online applicatie(de "Software") en de diensten of producten die wij aanbieden (de "Producten"). Wij behandelen jouw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies (de "Relevante Wetgeving").

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website, Software en Producten te gebruiken.

Verwerking van Persoonsgegevens

Om aan jou onze Website, Software en Producten aan te kunnen bieden, verwerken wij jouw Persoonsgegevens.

Hoe verkrijgen wij Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens direct van jou ontvangen:

We ontvangen Persoonsgegevens direct van jou wanneer je je huisnummer, postcode en e-mailadres invoert of je aanmeldt via onze website.

Persoonsgegevens van derden die je aan ons verstrekt:

Het is ook mogelijk dat je Persoonsgegevens van andere personen aan ons verstrekt. We willen je er graag op wijzen dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze persoon akkoord is met het verstrekken van Persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens?

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens in de zin van de Relevante Wetgeving.Onderaan deze Privacy Policy tref je onze contactgegevens aan.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, voor welk(e) doeleinde(n) doen wij dat, en op welke grondslag?

Als je gebruik maakt van onze Website, Software en Producten,kunnen wij daarvoor jouw Persoonsgegevens nodig hebben.

Wij mogen jouw Persoonsgegevens verwerken, omdat wij ons houden aan de Relevante Wetgeving. Dit doen we onder meer doordat we:

 • Juridische grondslagen hebben om jouw Persoonsgegevens te verwerken;
 • Jou informeren over de verwerking; en
 • Alleen data verwerken voor specifieke doelen, en niet meer dan daarvoor nodig is.

In de onderstaande tabel lees je (1) welke Persoonsgegevens, (2) voor welke doeleinden, en (3) op basis van welke grondslagen wij verwerken.

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden jouw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Tabel verwerking persoonsgegevens

Bij invullen van het contactformulier op de Website:

(Persoons)gegevens

We verwerken de volgende contactgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele persoonsgegevens die je in het opmerkingen-veld invult

Doeleinde(n)

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • Met jou contact op te nemen
 • Met jou te corresponderen

Grondslag

Wij verwerken deze gegeven op basis van:

 • Toestemming

Bij testen van de Software via de website:

(Persoons)gegevens

We verwerken de volgende contactgegevens:

 • E-mailadres

Doeleinde(n)

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • Met jou contact op te nemen
 • Met jou te corresponderen
 • Onze Producten te kunnen uitvoeren of leveren

Grondslag

Wij verwerken deze gegeven op basis van:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Toestemming

Als je klant bent van Geluidslabel.com en je de Software gebruikt:

(Persoons)gegevens

We verwerken de volgende contactgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • KvK-nummer
 • BTW nummer

Doeleinde(n)

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • Met jou contact op te nemen
 • Met jou te corresponderen
 • Onze Producten te kunnen uitvoeren of leveren

Grondslag

Wij verwerken deze gegevens op basis van:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Toestemming

(Persoons)gegevens

We verwerken de volgende betaalgegevens:

 • Betaalgegevens van de partij die betaalt
 • De facturen
 • Een overzicht van aankopen van de Producten

Doeleinde(n)

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • Om facturen te versturen
 • De financiële administratie bij e houden

Grondslag

Wij verwerken deze gegevens op basis van:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Toestemming
 • Wettelijke plicht

(Persoons)gegevens

Inhoudelijke gegevens gerelateerd aan de Producten:

 • Correspondentie of chatgesprekken met jou
 • Jouw vragen over de Producten
 • Resultaten
 • IP-adres

Doeleinde(n)

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • Jou een optimale service te kunnen leveren
 • De overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren

Grondslag

Wij verwerken deze gegevens op basis van:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Toestemming

Ben je verplicht jouw Persoonsgegevens te delen met ons?

In sommige gevallen is de verwerking van jouw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij onze Producten aan jou aanbieden of een overeenkomst met jou moeten nakomen. Zonder jouw Persoonsgegevens kunnen wij onze Producten niet aan jou leveren.

Hoe beveiligen wij jouw Persoonsgegevens?

We doen er alles aan om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw Persoonsgegevens door onbevoegden. We zorgen ervoor dat degenen die niets met jouw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij kunnen. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die Persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Transport Layer Security (TLS), Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de Persoonsgegevens nodig hebben
 • De toegang tot de Persoonsgegevens is beveiligd met een tweestapsverificatie
 • De toegang tot de Persoonsgegevens is beveiligd met geheimhoudingsverklaringen

Wij controleren onze beveiligingsmaatregelen voortdurend op doeltreffendheid, en passen indien nodig ons proces aan. Op die manier zijn je Persoonsgegevens altijd beschermd en toegankelijk bij een eventuele(technische of fysieke) storing.

Hoe lang bewaren we jouw Persoonsgegevens?

Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. Hieronder volgt een lijst van de categorieën van Persoonsgegevens en de (functioneel omschreven) bewaartermijnen:

Contactgegevens

Wij  bewaren jouw contactgegevens voor zo lang als nodig is om onze Producten te  leveren.    

Betaalgegevens

Wij  bewaren jouw betaalgegevens voor zo lang als nodig is om aan onze financiële  en belastingtechnische eisen en verplichtingen te voldoen.

Inhoudelijke  gegevens gerelateerd aan onze Producten

Wij  bewaren inhoudelijke gegevens voor zo lang als nodig is om jou op integrale  en gecontinueerde wijze onze Producten te verlenen.

Met wie delen we jouw Persoonsgegevens?

Verwerkers

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens delen met andere partijen die voor ons Persoonsgegevens verwerken. Dit zijn Verwerkers in de zin van Relevante Wetgeving. De Verwerkers gebruiken jouw Persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en niet voor eigen doeleinden. Wij komen met de Verwerkers in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw Persoonsgegevens omgaan en zij krijgen alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst aan ons te verlenen.

Wij delen jouw Persoonsgegevens met de hieronderstaande Verwerkers. Zij verrichten de volgende diensten voor ons: hosting, sales management, communicatie, marketing, automatisering, boekhouding, website management en technische services zoals pdf-generatie en authenticatie.

Via de volgende links kun je vinden hoe onze verwerkers aan de Relevante Wetgeving voldoen.

Wij verwerken jouw Persoonsgegevens via sommige van deze Verwerkers ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit doen we alleen als een land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw Persoonsgegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hier zijn genoemd.

Daarnaast zullen wij jouw Persoonsgegevens delen, als wij daartoe een wettelijke plicht hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als de politie ons om jouw Persoonsgegevens vraagt.

Overige bepalingen

Websites van derden

Op onze Website en in onze Software kunnen links naar andere websites staan. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om de privacy policy van de betreffende website te lezen voordat je deze gaat gebruiken.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: Je mag ons vragen om inzage in jouw Persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: Je mag ons vragen om correctie,beperking of verwijdering van jouw Persoonsgegevens. In geval van fraude,wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante Persoonsgegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Recht op dataportabiliteit: Je mag ons vragen om een kopie van jouw Persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan andere partijen doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
 • Klachtrecht: Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw Persoonsgegevensonrechtmatig verwerken;
 • Recht om toestemming in te trekken: Je mag jouw toestemming om jouw Persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen Persoonsgegevens meer van jou verwerken.

Wijzigingen Privacy Policy

Wij kunnen de Privacy Policy aanpassen. Als wij de Privacy Policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website en in onze Software plaatsen samen met de nieuwe Privacy Policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de eventuele wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en de Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de Privacy Policy kun je contact met ons opnemen via support@geluidslabel.com